Konkurs pt. „1050. Rocznica Chrztu Polski”

Regulamin Konkursu Plastycznego

pt. „1050. Rocznica Chrztu Polski”

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wołomińskiego

Organizator: Powiat Wołomiński

I.  Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Powiat Wołomiński.
 2. Data ogłoszenia konkursu: 22 kwietnia 2016 r.  
 3. Termin i miejsce nadsyłania prac: 16 maja 2016 r., adres: 
  Pałac w Chrzęsnem, 05-240 Chrzęsne, ul. Pałacowa 1,
  z dopiskiem:
  Konkurs Plastyczny pt.  „1050. Rocznica Chrztu Polski”.
 4. Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 22 maja 2016r., Pałac w Chrzęsnem (w czasie imprezy plenerowej „Majówka
  w Chrzęsnem. Spotkanie z historią”) ok. godz. 16.00-17.00.

 II.  Cele Konkursu

 1. Podniesienie poziomu wiedzy o historii chrześcijaństwa
  w Polsce.
 2. Upamiętnienie obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski
  na terenie Powiatu Wołomińskiego.

 III.  Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wołomińskiego.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace plastyczne w formacie A3, wykonane dowolną techniką plastyczną, z wyjątkiem technik przestrzennych.

 IV.  Kryteria prac konkursowych

 1. Format pracy A3.
 2. Dowolna technika plastyczna, z wyjątkiem  technik przestrzennych    (trójwymiarowych).
 3. Prace nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych  prac na temat 1050. Rocznicy Chrztu Polski i muszą nawiązywać do w/w tematu.

 V.  Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace wykonane zgodnie z wymogami należy dostarczyć na adres:
   Pałac w Chrzęsnem, 05-240 Chrzęsne, ul. Pałacowa 1,
  z dopiskiem:
  „Konkurs Plastyczny pt.  „1050. Rocznica Chrztu Polski”.
 2. Każda praca musi być podpisana i zawierać dane autora: imię
  i nazwisko, wiek, tytuł pracy, nazwę szkoły, klasę.
 3. Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik nr. 1 do Regulaminu dostępny w Pałacu
  lub drogą mailową).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu prac.
 5. Prace zgłoszone i nadesłane do konkursu przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

 VI.  Nagrody

 1. Nagrody będą przyznawane w czterech kategoriach wiekowych:
  • uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych
  • uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych
  • uczniowie szkół gimnazjalnych
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 2. Komisja Konkursowa może dodatkowo przyznać wyróżnienia za prace plastyczne.
 3. Autorzy najlepszych trzech prac w każdej z kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.
 4. Oceny prac oraz przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 5. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie wezmą udziału w Konkursie i nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas imprezy plenerowej: „Majówka w Chrzęsnem. Spotkanie z historią” w dniu 22 maja 2016 r.
 8. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się po ogłoszeniu wyników Konkursu.
 9. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu  zostaną  zaprezentowane na wystawie            pokonkursowej w Pałacu w Chrzęsnem, wraz z oznaczeniem prac zwycięskich i wyróżnionych.

 VII.  Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r., Nr. 24, poz. 83) oraz do publikacji we wszelkiego typu materiałach wydawanych przez Organizatora, a także w Internecie.
 2. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć prace uczestnika z Konkursu.
 3. Zgłoszenie prac w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania  konkursu.
  w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszonych prac plastycznych.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzygnięcia kwestii spornych dokonuje Organizator.

Zobacz także